23/2/09

Competencia comunicación lingüística


Comezou o curso de formación sobre a competencia en comunicación lingüística. Traballamos desde o punto de vista do profesorado de linguas. Tratamos de establecer as implicacións metodolóxicas do ensino centrado en competencias, e partimos dalgunhas consideracións de base:

1. Competencia implica posta en práctica, manexo de capacidades en situación. A competencia comunicativa implica a proposta ao alumnado de demandas complexas, de tarefas reais ou realistas de comunicación. Lévanos a un enfoque comunicativo e funcional nas aulas de linguas.

2. Tomamos como referencia de especial interese e fonte de información o Marco Europeo Común de Referencia para as linguas.

3. Tratamos de revisar propostas didácticas nos principais ámbitos de interacción comunicativa: os textos da vida cotiá (intertextualidade); textos dos medios de comunicación (obradoiro TIC); e os textos académicos (Proxectos documentais).

4. Tratamos de definir as implicacións metodolóxicas deste concepto novo. Implicacións para as áreas lingüísticas (competencias sociolingüística e prágmática) e non lingüísticas (contribución á competencia lingüística desde as áreas).

5. Consideramos a integración coma unha das fundamentais implicacións metodolóxicas deste novo enfoque: a integración na didáctica das linguas e das linguas e outras áreas.

6. A avaliación non é independente destas propostas metodolóxicas, antes ben forma parte das mesmas. As propias tarefas complexas permiten a avaliación e o Portfolio das linguas resulta unha ferramenta de esencial interese.

7. Dentro deste enfoque cobra especial relevancia un concepto amplo de competencia comunicativa, cunha atención especial aos procesos comunicativos non verbais.

Iremos definindo e ampliando cadanseu punto deste listado.